حوزه تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  به عنوان نهاد مسئول سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی، هماهنگی، نظارت، پایش ومدیریت عملکرد دانشگاه در زمینه برنامه ­های ده­گانه تحول در نظام اداری از طریق گسترش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی ، توانمند سازی و ارتقاء انگیزش منابع انسانی دانشگاه و با بهره گیری از کارشناسان توانمند ،ماموریت  دارد تا با توسعه مدلها،رویکردها و روشهای مناسب ساختاری و مدیریتی، همگام با سایر عناصر علمی و اجرایی، دانشگاه را در انجام مأموریت­ ها و دست­یابی به چشم­ انداز و اهداف کلان دانشگاهی یاری رساند.