ساختار لازم برای اجرای مدیریت تحول در نظام اداری دانشگاه در ساختاری مثلثی شکل و دارای 3 عنصر اساسی به ترتیب ذیل است: