وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری

 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی
 • تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذیربط
 • زمینه سازی برای اجرای سیاست ها ، راهبردها و برنامه های مصوب
 • بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای  برنامه های تحول اداری
 • بررسی و تایید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط
 • بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
 • بررسی و تایید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور
 • بررسی و تایید همایش های مورد نیاز سازمان یا موسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
 • نظارت بر نحوه اجرای برنام جامع اصلاح فرآیندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا موسسه
 • شناسایی وظایف وفعالیت های قابل واگذاری سازمان یاموسسه به بخش غیر دولتی و ارایه پیشنهاد به مرجع ذیربط
 • ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای واگذاری امرو تصدی گری و چابک سازی دستگاه
 • تهیه وتنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات اقدامات کمیسیون تحول اداری
 • سازمان یا موسسه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط