سازوکار تشکیل کمیته ­ها،  برگزاری جلسات، تصویب برنامه­ ها:

  •  کمیته­ های اجرایی موظفند کلیه بخشنامه ­ها و یا مصوبات تحول اداری را بر اساس ضوابط و مصوبات ابلاغ شده از سوی حوزه تحول اداری دانشگاه در واحد مربوطه اجرا نمایند
  • مدیران واحدها می­توانند بر حسب موضوع از مشاوران و کارشناسان صاحب­نظر در مسایل مدیریت و تحول اداری به عنوان عضو کمیته (در صورت داشتن رابطه استخدامی وی) و یا مشاور بهره­ گیرند
  •   از آنجاکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ، به عنوان سازمانی آموزشی ـ پژوهشی و پزشکی ـ سلامتی است، تدوین و اجرای برنامه ­های تحول در نظام اداری دانشگاه نیز مستلزم شناخت همزمان نظام شبکه بهداشت و درمان و نظام اداری است، لذا می بایست کلیه حوزه ­های اصلی ستاد (معاونت­ها) و واحدهای محیطی (دانشکده­ها، بیمارستان­ها و شبکه­ های بهداشت ودرمان) یک نفر کارشناس آگاه به برنامه های تحول اداری را به عنوان رابط تحول اداری در واحد مربوطه تحت نظارت مستقیم  بالاترین مقام اجرایی واحد به کار گیرند
  •  کمیته ­های اجرایی موظفند برنامه های تحول اداری  مورد نیاز دستگاه را در کمیته مذکور مطرح وپس از تصویب  نهایی جهت اجرا به واحدهای تابعه خود ابلاغ نمایند وگزارش مکتوبی از فرایند مربوطه را تهیه وبه حوزه تحول اداری دانشگاه ارسال نمایند
  • یک نفر از اعضای کمیته به انتخاب رئیس کمیته بعنوان دبیر تعیین می گردد