شرح وظایف: 

 -نظارت و کنترل بر تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح دانشگاه

-بررسی و پایش اجرای برنامه های  عملیاتی اختصاصی و مشترک دانشگاه

-همکاری در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه

-بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های اصلاح نظام اداری

-نظارت بر پیاده سازی برنامه های اصلاح نظام اداری در دانشگاه

-نظارت بر احصا واصلاح  فرایندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع و سایر واحدهای دانشگاه 

-شناسایی، مستندسازی، مدل سازی، اولویت بندی و بهبود فرآیندهای واحدهای دانشگاه

-نظارت بر فعالیت کمیته های تخصصی و اجرایی تحول اداری دانشگاه

-برنامه ریزی و نظارت در جهت استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش در سطح دانشگاه

-برنامه ­ریزی و استقرار نظام پیشنهادات به منظور مشارکت کارکنان در بهبود ارائه خدمات

-مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان‌های نظارتی

-بررسی و آسیب شناسی  نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه براساس شاخصهای عمومی و اختصاصی

- برنامه ریزی و نظارت برای  اجرای بهینه ارزیابی عملکرد دستگاه وارتقا جایگاه دانشگاه دربین دستگاههای اجرایی استان

-برنامه ریزی و نظارت برفعالیتهای کارگروه  دفاتر خدمات سلامت و عملکرد دفاتر در سطح استان 

-همکاری،ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای برنامه های تحول در سطح واحدهای تابعه

-برنامه ریزی و نظارت بر امور برون سپاری واحدهای درمانی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی

-شرکت در جلسات و همایش‌های آموزشی و هماهنگی در سطح وزارت، کلان منطقه و دانشگاه

-نظارت بر انجام فعالیتهای مربوط به برنامه اعتبار بخشی  در سطح معاونت دانشگاه