شرح وظایف: 

    نظارت و کنترل بر تهیه برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 
   تدوین برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع

   نظارت بر احصا واصلاح  فرایندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع و سایر واحدهای دانشگاه 
   
نظارت بر فعالیت کمیته های تخصصی و اجرایی تحول اداری دانشگاه 
   
همکاری با کمیته های تخصصی و اجرایی تحول اداری دانشگاه

   بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های اصلاح نظام اداری

  نظارت بر پیاده سازی برنامه های اصلاح نظام اداری در دانشگاه مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه براساس شاخصهای معاونت توسعه و تحلیل دوره ای آن و ارائه گزارش به معاونت محترم توسعه و ریاست محترم دانشگاه
  نظارت بر  کلیه امور مربوط به پیشبرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها شامل:
      
دریافت پیشنهاد از طریق سامانه پیشنهادات دانشگاه
     
طرح پیشنهاد در کمیته اجرایی پذیرش و بررسی پیشنهادها
     
ارجاع پیشنهاد جهت کارشناسی و طرح نظر کارشناسی در کمیته
     
انعکاس نتیجه پیشنهاد به پیشنهاد دهنده و اختصاص پاداش در صورت صلاحدید کمیته
     
پیگیری و نظارت بر فرهنگ سازی، توانمند سازی و ترغیب مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی

  همکاری،ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای برنامه های تحول در سطح واحدهای تابعه و اخذ گزارش های دوره ای بهمنظورمدیریت فرآیندهای برنامه اصلاح نظام اداری    

  انجام سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق