غلامرضا مرمریان

غلامرضا  مرمریان

رئیس گروه تحول اداری ،سیستمها
و روشها (دکترای تخصصی مدیریت آموزشی)

 

مهتاب تیموری

مهتاب تیموری کیا 

کارشناس تحول اداری سیستمها و
روشها(
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

  رسانه جدید

مریم کاظمی

کارشناس تحول اداری سیستمها و

روشها(دکترای تخصصی روانشناسی کودکان)

مهدی چراغی

مهدی چراغی

کارشناس تحول اداری سیستمها و

روشها(فوق لیسانس مدیریت اجرایی)