غلامرضا مرمریان

غلامرضا  مرمریان

رئیس گروه تحول اداری ،سیستمها
و روشها (فوق لیسانس مدیریت آموزشی)

 

مهتاب تیموری

مهتاب تیموری کیا 

کارشناس تحول اداری سیستمها و
روشها(
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی)

 

سمیه جعفریسمیه جعفری 

کارشناس تحول اداری سیستمها و
روشها(
فوق لیسانس روانشناسی بالینی)