آشنایی باگروه کارشناسان بودجه دانشگاه

نام ونام خانوادگی

مسئولیت مورد تصدی

تلفن تماس 

دکتر طاهره دارابی 

مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

ودبیرستاد راهبری امور درآمد و تامین مالی وسرمایه گذاری

 دانشگاه

08338352449

صادق کریمی

 معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

موافقتنامه  تملک داراییهای سرمایه ای

 08338352449

حدیث امیری

موافقتنامه آموزش عالی

08338352449

 میترااسور

رییس گروه بودجه ریزی عملیاتی

08338352449

شهرام سپندجی
کارشناس ارزیابی ستاد راهبری امور درآمد و تامین مالی
 08338352449

شاداب مختاری

رییس گروه پایش و عملکرد مالی

08338352449

 معصومه بلوری تبار

کمیسیون ماده 23و مسئول برنامه عملیاتی وبرنامه یکپارچه برنامه ریزی و حقوقی و نظام پیشنهادات دانشگاه

08338352449

 شیرین نقدی

تفاهم نامه داخلی وردیفها

08338352449

رضا امینی

کارشناس ارزیابی ستاد راهبری امور درآمد و تامین مالی

 

08338352449

علی دارابی جم 
موافقت نامه داراییهای سرمایه ای
 08338352449