آشنایی باگروه کارشناسان بودجه دانشگاه

نام ونام خانوادگی

مسئولیت مورد تصدی

تلفن تماس 

شاداب مختاری

  معاون بودجه -کارشناس آموزش

08338352449

حدیث امیری
کارشناس آموزش- اقتصادمقاومتی  
 08338352449
حسین معبدی    مسیول دفتر

08338352449

 میترااسور

رییس گروه بودجه ریزی عملیاتی

08338352449

شهرام سپندجی
کارشناس بودجه (بهداشت ودرمان )
 08338352449

 معصومه بلوری تبار

رییس گروه نظارت وپایش عملکردمالی - کارشناس بهداشت ودرمان  

08338352449

 شیرین نقدی

کارشناس بودجه (ردیفهای بهداشت ودرمان )

08338352449

رضا امینی

کارشناس بودجه (بهداشت ودرمان -درآمد)

 

08338352449

علی دارابی جم 
کارشناس بودجه (داراییهای سرمایه ای )
 08338352449