آشنایی با گروه کارشناسان بودجه دانشگاه

نام و نام خانوادگی

مسئولیت مورد تصدی

تلفن تماس 

شاداب مختاری

 رئیس گروه نظارت و پایش عملکرد مالی-کارشناس آموزش

08338352449

حدیث امیری
کارشناس آموزش- اقتصادمقاومتی  
 08338352449
عاطفه احمدی  مسئول دفتر- کارشناس بودجه

08338352449

 میترا اسور

رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی

08338352449

 شیرین نقدی

کارشناس بودجه (ردیفهای بهداشت ودرمان)

08338352449

رضا امینی

کارشناس بودجه (بهداشت و درمان-درآمد)

 

08338352449

علی دارابی جم 
کارشناس بودجه (دارایی های سرمایه ای)
 08338352449