کمیته مستند سازی اموال غیر منقول

اعضاء گروه کمیته مستند سازی و تغییر کاربری اموال غیر منقول دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

1- سعید شریفی                   رییس کمیته مستندسازی

2-شهرام سپندجی                دبیر کمیته مستندسازی

3- رسول رستمی                 کارشناس مستندسازی

4- علی کریمی زند               کارشناس مستندسازی

5-بابک بهرامیان                    کارشناس حقوقی

6- نورمحمد امیری               نماینده مستندسازی درامورمالی

7- حمیدرضا غلامی              نماینده مدیریت امور عمرانی