برقراری تماس تلفنی با مدیریت برنامه ریزی ،بودجه و پایش عمکرد

دفترمدیریت : 38367253داخلی 231

اتاق کارشناسان بودجه :8352449داخلی 230-237

ایمیل بودجه :budget.modir@kums.ac.ir