شرح وظایف

تکمیل فرمهای تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق

-  نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه وتهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل

-پیش بینی درآمدو برآورد هزینه فعالیتها،طرحهاوبرنامه ها

کمیسیون ماده 23 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون الحاقی 2)

سیستم یکپارچه برنامه ریزی و امور حقوقی (hop)

مدیریت عملکرد برنامه عملیاتی (op)

- تهیه نمودار وآمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

- تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظوردریافت اطلاعات

- جمع آوری پیشنهادات جهت طرح در جلسه هیات امنا

-بررسی اعتبارات درخواستی واحدها واخذ توضیحات لازم ازمسئولین اموردر مورد بودجه پیشنهادی و آمار مورد نیاز

-شرکت در کمیسیونهای مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح

- نظارت بر تعیین وتخصیص  اعتبارات فعلی وابلاغ آن به اداره کل امور مالی جهت اجرا

- بررسی وتهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

- اظهارنظر در مورد قوانین وآیین نامه هاو مقررات مربوط

- تهیه گزارشات لازم

- تشکیل کمیته مستند سازی و بکارگیری نیروها در  جهت پیشبرد اهداف

- برگزاری جلسات روزانه ،هفتگی و ماهیانه اعضاء کمیته با معاونت محترم توسعه دانشگاه و پیگیری مصوبات جلسات

-مستند سازی کلیه املاک فاقد سند درسطح استان

- تغییر کاربری املاک مازاد دانشگاه به تجاری -مسکونی - خدماتی

- ایجاد بانک جامع اطلاعاتی از املاک دانشگاه در سطح استان کرمانشاه و سایر استانها

- شناسایی املاک دارای معارض و تصرف از آنها به کمک مراجع قانونی

- افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره وری املاک

- تک برگی نمودن اسناد دفترچه ای و پیشگیری از سو ءاستفاده های احتمالی

- تهیه نقشه UTM وتعیین مساحت و  حدود دقیق املاک

- جمع آوری اطلاعات ثبت نشده و فاقد سابقه و به روز رسانی آمار املاک

-برگزاری جلسات هفتگی با مشاور محترم استاندار در امور فنی و توسعه شهری

- انجام سایر امور مربوطه