آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسه

بخشنامه قانون مدیریت خدمات کشوری

پیوست شماره 14593/200 -بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

پیوست شماره 14593/200 پیوست شماره 14593/200

ماده 37 قانون الحاق موادی به قانون