معاون بودجه

عکس معاون بودجه معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

نام و نام خانوادگی : صادق کریمی

رزومه شغلی : به موجب ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تاریخ 96/9/8بعنوان معاون واحد برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد منصوب گردید .ایشان 12 سال سابقه خدمت داشته و قبلا هم در پست کارشناس بودجه مشغول انجام وظیفه بوده اند .