معرفی مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

عکس مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد پست سازمانی :مدیربرنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

نام ونام خانوادگی : آقای صادق کریمی

رزومه شغلی : به موجب ابلاغی ازسوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه درتاریخ 96/9/8به عنوان معاون برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد منصوب گردید ایشان 12 سال سابقه خدمت داشته وقبلا هم درپست کارشناس بودجه مشغول انجام وظیفه بوده اند .و درتاریخ 98/5/20مسئولیت مدیریت واحد بودجه دانشگاه را به عهده گرفته اند .وهم اکنون ادامه دارد .