مدیر برنامه ریزی ،بودجه وپایش عملکرد

عکس مدیر برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد   

 دکتر طاهره دارابی

پست سازمانی :مدیربرنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رزومه شغلی :مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی کندوله- مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1 صحنه -پزشک مسئول برنامه کنترل سل دانشگاه -سرپرست واحد نظارت، کنترل و بهره وری دانشگاه-رئیس کمیته بهره وری دانشگاه-و هم اکنون از تاریخ 94/8/9با ابلاغ سمت مدیر برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکردانجام وظیفه می نمایند.