مدیر بودجه

 

عکس دکترحسین رحیمی مدیربودجه

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین رحیمی 

رزومه شغلی : 

ریاست بیمارستان شهدای سرپل ذهاب از شهریورماه 1397 لغایت مهرماه 1398

- مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه از مهرماه 1398 لغایت مردادماه 1401

- مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه از تیرماه 1401 تاکنون