جهت دیدن بخشنامه قانون بودجه سال 1400به بخش قوانین ومقررات مراجعه فرمایید


لایحه بودجه سال 99 و پیوست های آن

لطفا جهت دیدن لایحه بودجه سال 99وپیوست های آن به بخش قوانین ومقررات مراجعه نمایید .

ضوابط اجرایی بودجه سال 98

لطفا برای مشاهده ضوابط اجرایی بودجه سال 98 به قسمت قوانین ومقررات مراجعه نمایید .

لطفا جهت دسترسی به لایحه سال 98 و پیوست های موجود لایحه به قسمت قوانین و مقررات مراجعه فرمایند

لایحه و پیوست های آن در قوانین و مقررات

فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی