لطفا جهت دسترسی به لایحه سال 98 و پیوست های موجود لایحه به قسمت قوانین و مقررات مراجعه فرمایند

لایحه و پیوست های آن در قوانین و مقررات

تفاهم نامه بخش آموزش عالی سال 97

فرم نماینده حقوق و دستمزد بهداشت و درمان و آموزش عالی