کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۳۹۵
کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران (تقدیر نامه تک ستاره) سال ۱۳۹۶
دریافت تقدیر نامه جذب بهینه منابع مالی در سال
۱۳۹۷