شرح وظایف معاون مالی دانشگاه علوم پزشکی

شرح وظایف معاون مالی دانشگاه علوم پزشکی 

تفویض اختیار از مدیر مالی در ماده 44 آیین نامه مالی و معاملاتی.

- نظارت بر عملکرد مالی رییس امور مالی واحد مالی اجرایی تابعه و واحدهای وابسته.

- هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت و نظارت مستمر.

- مطالعه قوانین و مقررات و پاسخگویی و پیگیری امور مراجعین پرسنلی بر اساس قوانین و مستندات.

- برگزاری دوره های آموزشی حسابداری ، حسابرسی و آموزش های مرتبط با حوزه فعالیت همکاران مالی.

- مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از دیدگاه مالی.