معاون مالی دانشگاه علوم پزشکی

معاون مالی

 آقای بابک عزیزی     

 

پست سازمانی :

  معاون مالی دانشگاه

 

سوابق تحصیلی:

  کارشناس ارشد حسابداری 

 دانشجوی دکترای حسابداری  

 

  سوابق اجرایی 

  کارمند دادکستری کل استان کرمانشاه 1388-1385

 مسئول حسابداری تعهدی دانشگاه 1390-1389

 مربی کشوری حسابداری تعهدی 1391-1389 

 عضو کمیته علمی پژوهشی نظام نوین مالی وزارت بهداشت

 مسئول کمیته علمی پژوهشی دارایی های ثابت دانشگاه

مسئول کارگروه محاسبه ی بهای تمام شده خدمات بیمارستانی دانشگاه