تماس با ما

phone : 0831-8362988

phone: 0831-8350134

 email: mali_setad@kums.ac.ir

address : kermanshah/buolevard shahid beheshti kermanshah university medicine science/fainancial management

آدرس : کرمانشاه /بلوار شهید بهشتی/دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه /مدیریت امور مالی