تماس با ما

شماره های تماس :

         مدیر و معاون مالی :                                    38350134-083

         اداره حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای :   38382004-083

         اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار :               38361464-083

         اداره حسابداری پرسنلی (بازنشستگان) :            38362986-083

         اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین) :                  38358866-083

         اداره حسابداری مدیریت :                             38373452-083

         اداره درآمد :                                              38362155-083

         اداره نظارت و پایش عملکرد :                        38362983-083

 

ایمیل :  mali_setad@kums.ac.ir

 

 آدرس : کرمانشاه /بلوار شهید بهشتی/دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه /مدیریت امور مالی