آقای ساسان جمشیدی

پست سازمانی : مدیر امور مالی دانشگاه

 

سوابق تحصیلی و کاری :

- کارشناس ارشد حسابداری مدیریت

معاون امور مالی

 

 

خانم مهناز تاجبخش

پست سازمانی:معاون امور مالی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد حسابداری

 

شرح وظایف امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اجرای امور مالی دانشگاه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه.

برآورد و وصول اعتبارات مقررات وضوابط مالی مربوطه .

نگهداری و تنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات و دیون دانشگاه.

نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه.

مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه .

تهیه و تنظیم گزارشهای مالی دانشگاه در هر دوره و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح .

نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و نگهداری حساب اموال دانشگاه با مشخصات حامل .

تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود وتهیه وصدور حواله اعتبارات.