شرح وظایف مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی

شرح وظایف مدیر مالی دانشگاه

 - برنامه ریزی منابع مالی و برآورد میزان اعتبار مورد نیاز و جذب به موقع اعتبار جهت اهداف دانشگاه.

- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی دانشگاه در ستاد و واحدهای تابعه.

- بررسی و تایید نهایی پرداخت های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.

- نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

- نظارت بر انجام اصلاحات لازم در سرفصل حساب ها به منظور اجرای هر چه مطلوب تر حسابداری تعهدی در ستاد و واحدهای تابعه.

- برنامه ریزی به منظور انطباق نظام نوین مالی و هزینه یابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محسابه قیمت تمام شده فعالیت ها.

- شرکت در جلسات مشترک با بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید آن.

- کنترل و تصمیم گیری در خصوص مغایرت های موجود عملکرد با بودجه ستاد و واحد های تابعه.

- برنامه ریزی به جهت اجرای مصوبات هیات امنا و تکالیف مشخص شده در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن.

- نظارت بر برنامه ریزی جهت بستن حساب ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع نظارتی و ذی ربط.

- درخواست وجوه و جذب اعتبارات استانی و ملی در قالب اوراق خزانه اسلامی از وزارت متبوع.

- برگزاری دوره های آموزشی حسابداری ، حسابرسی و آموزش های مرتبط با حوزه فعالیت همکاران مالی.

- مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از دیدگاه مالی.

- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعمل ها و روش های مصوب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.

- نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

- برنامه ریزی به منظور انطباق نظام های مالی و هزینه یابی با اقدامات جاری با توجه به لزوم محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها.

- تهیه و تدوین دستورالعمل های تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید معاون توسعه.

- تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی مورد نیاز دانشگاه جهت ارائه به مقام مافوق.

- تایید نهایی صورت های مالی ستاد و صورت های مالی تلفیقی واحدهای تابعه.

- نظارت بر برنامه ریزی جهت بستن حساب ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی ربط.

- تصمیم گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.

- نظارت بر امور مربوط به اصلاح حساب های سنوات قبل در صورت لزوم.

- ارائه پیشنهاد به معاونت توسعه در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت امور مالی.