مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی کرماشناه

مدیر مالی آقای ساسان جمشیدی   

 

  پست سازمانی:

   مدیر مالی دانشگاه

 

  سوابق تحصیلی: 

   کارشناس ارشد حسابداری

 دانشجوی دکتری حسابداری

 

سوابق اجرایی :

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حساب های مدیریت مالی 1397-1391

کارشناس نظام نوین مالی وزارت بهداشت