تاجبخش  

 

                                                                              نام و نام خانوادگی:

                                                                                            مهناز تاجبخش یگانه

                                                                              سمت: 

                                                                                            مدیر مالی دانشگاه

                                                                             تحصیلات:

                                                                                           ارشد مدیریت بازرگانی

                                                                             تلفن تماس:

                                                                                           083-38350134