قابل توجه همکاران محترم امور مالی واحد های تابعه فایل کنترل های داخلی ( فرم خام صورت مغایرت بانکی , اعتبارات , رابط کالا و اموال ,اعتبارات حقوق , رابط سپرده , حسابهای انتظامی و حسابهای پرداختنی) جهت استفاده و ارائه به گروه نظارت و پایش عملکرد مالی از طریق فایل زیر قابل دریافت است . قابل توجه است در پایش های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی ارائه فایلهای تکمیل شده مذکور الزامی است .