-          نام و نام خانوادگی : محسن نصرتی

-          سمت : مدیرمالی

-          شرح وظایف : برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده -مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی-تدوین و نظارت بر اجرای صحیح بر مقررات و دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی

 

-          نام و نام خانوادگی : مهناز تاجبخش یگانه

-          سمت : معاون مالی

-          شرح وظایف : تفویض اختیار از مدیر مالی در مواد 9، 30 و 44 آیین نامه مالی و معاملاتی- بررسی و تایید اسناد حسابداری با توجه به آیین نامه ها و مجوزهای مربوطه - اتخاذ ترتیبات مقتضی و تشریک مساعی با مدیرمالی و نظارت مستمر بر نحوه عمل کارکنان مالی -

 

-          نام و نام خانوادگی :فریده محمدی

-          سمت :کارشناس و مشاور مالی

-          شرح وظایف :  بررسی و تایید اسناد حسابداری - بررسی کلیه پرداختها با توجه به آیین نامه ها و مجوزهای مربوطه-تهیه پیش نویس های لازمجهت مکاتبات با افراد و سازمانهای مختلف در ارتباط با مسائل مالی

 

-          نام و نام خانوادگی :غلامرضا طهماسب پور

-          سمت :مسئول دفتر

-          شرح وظایف : اموردفتری

 

-          نام و نام خانوادگی :ارسلان عارف پور

-          سمت :مسئول دفتر

-          شرح وظایف : اموردفتری

 

-          نام و نام خانوادگی :معصومه السادات کهریزی

-          سمت :رئیس اداره حسابداری پرسنلی (شاغلین و بازنشستگان)

-          شرح وظایف : نظارت برامورپرسنلی شاغلین و بازنشستگان

تهیه و تنظیم لیست حقوق و سایرپرداختهای متفرقه

 

-          نام و نام خانوادگی :نفیسه خالقی

-          سمت : کارشناس اداره حسابداری پرسنلی ( امورشاغلین )

-          شرح وظایف : انجام امورمحوله دریافت و پرداخت

وتنظیم و ارائه درخواست وجه تجمیع حقوق کل واحدهای تابعه

 

 

-          نام و نام خانوادگی :زهرا اسدیان

-          سمت :کارشناس اداره حسابداری پرسنلی (امورشاغلین )

-          شرح وظایف : دریافت فایل وکنترل حقوق واحدهای تابعه

انجام کسورات چهارگانه

 

-          نام و نام خانوادگی :منیره ویسی

-          سمت :کارشناس اداره حسابداری پرسنلی ( امورشاغلین )

-          شرح وظایف : تهیه لیست پرداختهای متفرقه ومحاسبه احکام

 

 

-          نام و نام خانوادگی : کیومرث کوهکن

-          سمت : کارشناس اداره حسابداری پرسنلی ( اموربازنشستگان )

-          شرح وظایف : اجرای احکام بازنشستگان وموظفین

برقراری عائله مندی واولاد

 

 

-          نام و نام خانوادگی :مهین موسی بیگی

-          سمت :کارشناس اداره حسابداری پرسنلی ( اموربازنشستگان )

-          شرح وظایف : انجام کسورات حقوقی بازنشستگان

انجام امور مربوط به بازنشستگان

 

 

-          نام و نام خانوادگی :سمیره کردی

-          سمت :کارشناس اداره حسابداری پرسنلی ( اموربازنشستگان )

-          شرح وظایف : انجام امورمربوط به بازنشستگان شامل تهیه لیست پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج و بیمه عمر بیمه خدمات درمانی بازنشستگان

 

 

-          نام و نام خانوادگی :آذرمیدخت نوذری

-          سمت :رئیس اداره درآمد

-          شرح وظایف : تنظیم لیست اسناد بیمه ای ونقدی

درخواست خزانه کنترل سامانه سجاد- کنترل کلیه عملیات مربوط ثبت درآمد

 

 

-          نام و نام خانوادگی :افسانه کمالی

-          سمت :کارشناس درآمد

-          شرح وظایف : تنظیم اسناد تعهدی وگزارشگیری تعهدی اصلاح رابط واحدها کنترل حسابهای واحدها- تنظیم اسناد بیمه ای

 

-          نام و نام خانوادگی : طیبه عمی

-          سمت :کارشناس درآمد

-          شرح وظایف : تنظیم اسناد تعهدی و گزارشگیری تعهدی تنظیم اسناد بیمه ایی تهیه آمار

 

 

-          نام و نام خانوادگی :صیدکریم معینی فر

-          سمت :رئیس اداره اعتبارات وتعهدات

-          شرح وظایف : نظارت بر امور تامین اعتبار تنظیم و رسیدگی اسناد عمرانی وتملکی تهیه صورت مغایرت بانکی نماینده امورمالی درجلسات مناقصه واستعلام بهاء

 

 

-          نام و نام خانوادگی :فاطمه رحمانی

-          سمت :کارشناس تامین اعتبار

-          شرح وظایف : تهیه آمار وتامین اعتبار تملک ، طرح تحول سلامت ، ردیفهای ابلاغی گزارشگری تخصیص اعتبار

 

-          نام و نام خانوادگی : فتانه امامی

-          سمت :کارشناس تامین اعتبار

-          شرح وظایف : تامین اعتبار و توزیع سایر فصول واحدهای تابعه تامین اعتبار و صدور حواله اسناد کارپردازی ستاد تهیه صورت مغایرت بانکی

 

-          نام و نام خانوادگی : فوزیه اسدی

-          سمت : کارشناس تامین اعتبار

-          شرح وظایف : توزیع درآمد اختصاصی واحدهای تابعه تامین اعتبار پرداختهای متفرقه ستاد تهیه صورت مغایرت بانکی

 

-          نام و نام خانوادگی :ساسان جمشیدی

-          سمت :رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

-          شرح وظایف : نظارت برکلیه اموردفترداری وتنظیم حساب

کنترل منابع دریافتی دانشگاه وتوزیع به واحدهای تابعه گزارش دوره ای عملکرد به دستگاه نظارتی تهیه صورت مغایرت بانکی ستاد

 

-          نام و نام خانوادگی :پریسا زارعی

-          سمت :کارشناس صدور اسنادحسابداری

-          شرح وظایف : تنظیم سند تهیه صورت مغایرت بانکی صدور چک گزارشگیری تعهدی

 

-          نام و نام خانوادگی :نسرین سورنی

-          سمت :کارشناس صدور اسناد حسابداری

-          شرح وظایف : تنظیم سند تهیه صورت مغایرت بانکی گزارشگیری صدور چک

 

 

-          نام و نام خانوادگی :فرحناز عمومی

-          سمت :کارشناس صدور اسناد حسابداری

-          شرح وظایف : تنظیم سند صورت مغایرت بانکی   صدور چک گزارشگیری

 

-          نام و نام خانوادگی :سمانه کیانی

-          سمت :کارشناس صدور اسناد حسابداری

-          شرح وظایف : تنظیم سند گزارشگیری تعهدی اصلاح رابط واحدها

 

-          نام و نام خانوادگی :روشنک براتی

-          سمت :کارشناس صدور اسناد حسابداری

-          شرح وظایف : تنظیم سند گزارشگیری تعهدی اصلاح رابط واحدها

 

 

-          نام و نام خانوادگی : فریبا پاک نژاد

-          سمت :کارشناس صدور اسناد حسابداری

-          شرح وظایف : تنظیم سند تهیه صورت مغایرت بانکی گزارشگیری تعهدی

 

-          نام و نام خانوادگی :شهریار احمدیان

-          سمت : کارشناس امور مالی

-          شرح وظایف : کلیه امور بانکی

 

-          نام و نام خانوادگی :غلامحسین اکبری

-          سمت :کارشناس امورمالی

-          شرح وظایف : کلیه اموربانکی

 

-          نام و نام خانوادگی :شهرام نادری

-          سمت :رئیس اداره حسابداری مدیریت

-          شرح وظایف : نظارت برکلیه امور مربوط به اموال و املاک دانشگاه

 

-          نام و نام خانوادگی :میترا آقاپور

-          سمت :کارشناس حسابداری مدیریت

-          شرح وظایف : تنظیم اسناد حسابداری دارائی مشهود تنظیم شناسنامه اموال

 

-          نام و نام خانوادگی :نعمت صفری

-          سمت :کارشناس حسابداری مدیریت

-          شرح وظایف : الصاق برچسب سند درنرم افزار وحذف کارت اموال

 

 

-          نام و نام خانوادگی :نورمحمد امیری

-          سمت :کارشناس حسابداری مدیریت

-          شرح وظایف : پیگیری اموال غیر منقول و نامشهودواحدهای تابعه دانشگاه

-          نام و نام خانوادگی : امیرخانی زاده

-          سمت :رئیس اداره نظارت و پایش عملکردمالی

-          شرح وظایف : نظارت برامور پایش واحدهای تابعه رسیدگی به اسناد مالی ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : سهیلا خسروی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : سارا ربانی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : فریبا عربی کماسی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : فاطمه وحیدی فر

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : الهه کیانی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی

-          به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : شهلا درگاهی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

-          نام و نام خانوادگی : سپیده هادی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

 

-          نام و نام خانوادگی : محمد رضا رستمی

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

-          نام و نام خانوادگی : طاهره مختاری

-          سمت :کارشناس بررسی اسناد و نظارت بر عملکرد مالی واحدها

-          شرح وظایف : پایش ونظارت برعملکرد مالی ستاد واحدهای تابعه ، رسیدگی به اسناد حسابداری ستاد و واحدهای تابعه

 

 

-          نام و نام خانوادگی : علی فتاحی

-          سمت :کارشناس رایانه

-          شرح وظایف : پشتیبانی نرم افزارهای امورمالی و پشتیبانی سیستم ها

 

-          نام و نام خانوادگی : ژیلا رستم پور

-          سمت :ماشین نویس

-          شرح وظایف : تایپ کلیه امورمحوله مدیریت