رئیس اداره

 

آقای ساسان جمشیدی 

مدرک :فوق لیسانس

سابقه: 7 سال

شرح وظایف

 

 

  1. ثبت کلیه در یافتهای دانشگاه وکلیه پرداختها ی قطعی وموقت وامانی و درامدی
  2. ثبت وپرداخت کلیه هزینه های انجام شده اعم از حسابرسی وتملک داراوییهای سرمایه ای ستاد وواحد های تابعه
  3. ثبت ونگهداری وجوهات سپرده ها وتضمینات و مناقصات ومزایده ها  ستاد وواحدهای تابعه
  4. ثبت وطبقه بندی وتلخیص کلیه حسابهای دانشگاه
  5. تهیه وتنظیم صورتحسابهای مالی اعم از جاری وتملک وتهیه عملکرد برنامه های جاری وتملک واختصاصی وردیفهای ابلاغی
  6.  ارسال ماهیانه ونهائی صورتحسابهای مالی  به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات وحسابرس دانشگاه  ووزارت دارائی