اداره حسابداری مدیریت

رئیس اداره : 


شهرام نادری

 

کارشناسان :


فریبرز جانانی

نورمحمد امیری

پریسا زارعی

مجتبی واثقی

 

شرح وظایف :


- اتخاذ ترتیبات لازم جهت انجام عملیات حسابداری مربوط به خرید کالا و اموال

- نظارت بر انجام محاسبات و اعمال کنترل های لازم در خصوص فرم های انبار و اموال

- نظارت و کنترل بر محاسبات و صدور اسناد حسابداری مربوط به هزینه های سرمایه ای و طرح های عمرانی

- انجام پلاک کوبی اموال و ثبت در دفاتر یا سیستم رایانه ای

- اعمال کنترل و صورت برداری اموال ستاد دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه

- کنترل فروش و یا تعیین تکلیف کالا و تجهیزات پزشکی و از رده خارج واحد های تابعه

- اعمال کنترل و نظارت بر نحوه ی نقل و انتقال داریی ها و اموال در تمامی واحد های تابعه

- تهیه آمار و ارائه اطلاعات مربوط به اموال و دارایی ها حسب دستور مقام مافوق

- بررسی نیازهای آموزشی به منظور ارتقاء مهارت های علمی و اجرایی امناء اموال

- پایش و بررسی اموال ، دارایی ها و انبار های واحد های تابعه با ثبت گزارش از عملکرد واحد های تابعه به صورت ماهانه

- بررسی و پیگیری سامانه های خودرو های دانشگاه و مطابقت مشخصات خودرو ها با اسناد موجود و سامانه جامع امور خودرو های دولتی با هماهنگی اداره دارایی استان

- ثبت اطلاعات دارایی های غیر منقول دانشگاه در نرم افزار نظام نوین مالی و همچنین سامانه ثبت املاک

- عملیات انبار گردانی پایان سال مالی تمامی انبارهای واحد های تابعه با حضور حسابرسان مستقل دانشگاه

- پایش و یررسی نحوه جبران خسارت ناشی از سرقت یا فقدان اموال در تمامی واحد های تابعه دانشگاه

 

شماره تماس : 38373452-083