شرح وظایف اداره اموال

1.      تنظیم دفاتر اموال وحسابرسی کامل به کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه اعم از دانشکده ها – معاونت ها و بیمارستان وشبکه های بهداشتی

2.      محاسبه ونگه داری اموال ونصب بر چسب اموال کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه

3.      بازدید از واحد های تابعه دانشگاه جهت صورت برداری کامل اموال واحد ها

4.      ایجاد شماره اموال برای اجناس خریداری شده

5.      تهیه فرمهای اموال وثبت آنها در رایانه وارسال آنها به اداره دارایی استان

6.      تفکیک وسائل اسقاطی وتنظیم و مرتب نمودن کلیه پرونده های مربوطه

7.      نظارت بر جابجائی اموال اسقاط به انبار

8.      انبار گردانی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه

9.      راهنمائی امنای اموال در جهت تسریع وصحیح انجام شده امور محموله

10.   تحویل وتحول بین امنای اموال واحدهای تابعه دانشگاه

11.   حفظ وحراست کامل از اموال ونگهداری وتعمیرات اموال

 

پرسنل شاغل در اداره :

 آقای   نورمحمد امیری  

آقای عسگر صادقی معز

آقای جعفر مرادی

آقای فیضی