اداره درآمد

رئیس اداره :


آذر میدخت نوذری

 

کارشناسان :


افسانه کمالی پور

سعید حسینی تبار

سمانه کیانی

 

شرح وظایف :


- وصول کلیه ی درآمد های کسب شده واحدهای تابعه دانشگاه و ارسال به خزانه و نگه داری مانده حساب های درآمد و کسر وجوه تعیین شده درآمدی

- رسیدگی به کلیه فیش های مربوط به درآمدهای غیر بهداشتی مراکز تابعه دانشگاه و ارسال درخواست وجه آن به خزانه در پایان ماه

- ارسال آمار درآمد های کلی دانشگاه اعم از بیمارستان ها و شبکه های بهداشتی به صورت ماهانه و 15 روزه به مدیران

- کنترل کلیه عملیات مربوط به ثبت درآمد

- تنظیم لیست اسناد بیمه ای و نقدی

- کنترل سامانه سجاد

 

شماره تماس : 38362155-083