مسئول درآمد دانشگاه :خانم نوذری

 

شرح وظایف :

  1. گزارش کلی وتوزیع درامد های اختصاصی
  2. گزارش کلی وتوزیع در امدهای بیمه ای شامل بیمه خدمات درمانی .بیمه تامین اجتمایی .بیمه نیروهای مسلح ودرامدهای نقدی بین واحدهای تابعه دانشگاه
  3. وصول کلیه درامد های کسب شده واحدهای تابعه دانشگاه وارسال به خزانه ونگه داری مانده حسابهای درآمد  وکسر وجوه تعیین شده در امدی
  4. ارسال آمار درامد های کلی دانشگاه اعم از بیمارستانها و شبکه های بهداشتی به صورت ماهانه و15 روزه به مدیران
  5. رسیدگی به کلیه فیشهای مربوط به درامدهای غیر بهداشتی مراکز تابعه دانشگاه وارسال درخواست وجه آن به خزانه در پایان ماه