فرم های اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

رئیس اداره

آقای قباد امینی

  

 

کارشناسان

خانم کماسی
خانم قنبری نژاد

خانم وحیدی فر

خانم کیانی

خانم خسروی
خانم درگاهی
خانم ربانی
آقای رستمی

شرح وظایف

  1. رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها
  2. رسیدگی به کلیه استاد هزینه تدارکات
  3. رسیدگی اسناد متفرقه
  4. رسیدگی به چگونگی پرداخت هزینه های ازدواج وفوت بازنشستگان وموظفین وکارکنان رسمی
  5. رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان
  6. رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر  بابت فوت کارکنان وبازنشستگان
  7. گزارش عملکرد هزینه های ارسالی واحدها با تنخواه گردان دریافتی