اداره حسابداری پرسنلی ( شاغلین )

رئیس اداره :


معصومه السادات کهریزی

 

کارشناسان :


منیره ویسی - نفیسه خالقی

شراره شریفی 

 

 

شرح وظایف :

- تهیه و تنظیم لیست حقوق و پرداخت حقوق کارکنان ستاد

- تهیه و تنظیم کسورات قانونی و ارسال فرم های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی

- تهیه و تنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانک ها

- پرداخت مزایا شامل  اضافه کار ، کارانه ، حق همترازی ، ماموریت ، حق مسکن ، حق لباس ، هزینه مهد کودک و ...

- محاسبه سنوات ارفاقی جانبازان - زمان اسارت

 

شماره تماس : 38358866-083