اداره حسابداری پرسنلی (بازنشستگان)

رئیس اداره :

سمیره کردی

 

کارشناسان :

میترا آقاپور

نوشین بنیاسبی

 

شرح وظایف :

- پرداخت حقوق ، حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان و موظفین

- کسورات حقوق بازنشسته ها و موظفین

صدور احکام بازنشسته ها و موظفین

پرداخت ذخیره و پاداش بازنشسته ها و موظفین

پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج بازنشسته ها و موظفین

کسر حق بیمه و استرداد بیمه بازنشسته ها و موظفین

- ارائه گواهی ضمانت حقوقی به بازنشسته ها و موظفین

پرداخت بیمه عمر به بازنشستگان و موظفین

 

شماره تماس : 38362986-083