دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

آشنایی با مدیر و کارکنان مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه، بخشی از ساختار تشکیلاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی می باشد که در راستای سیاست ها و اهداف دانشگاه علوم پزشکی از طریق برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر امور پشتیبانی، رفاهی و ورزشی و حرکت در جهت بهینه سازی منابع و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و همچنین ارتقای سطح امکانات رفاهی کارکنان، تلاش در شفاف نمودن شرح وظایف کاری، آشنایی سایر حوزه ها از عملکرد مدیریت امور پشتیبانی، انجام تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش و نیز نگرش کلان در جهت خرید مناسب را بر عهده دارد و براساس اولویت ها نسبت به توزیع مناسب و عادلانه امکانات رفاهی و ورزشی اقدام نموده و زمینه عدالت اجتماعی در ارائه خدمت به کارکنان را فراهم می نماید.

مدیر:

محسن شمسی

آشنایی با مدیر پشتیبانی و امور رفاهی و شرح وظایف ایشان

 

این مدیریت در شهر کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی (ساختمان شماره 1)، طبقه اول، شاخه وسط واقع شده است.

 شماره تلفن مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی:

083-38358441

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه