معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

 

 نام و نام خانوادگی:

امیرحسین امیدی

 

سمت سازمانی:

معاون مدیر پشتیبانی و امور رفاهی 

 شماره تماس با مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه:

083-38363148

آدرس:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی (ساختمان شماره 1) طبقه اول، شاخه وسط