نام ونام خانوادگی:پریوش دادفریان

سمت سازمانی: مدیر پشتیبانی وخدمات رفاهی

مدرک تحصیلی:لیسانس

سنوات خدمت:18سال

اهم سوابق اجرایی:

1- مدیرامورعمومی دانشگاه ازتاریخ 1388/3/1 لغایت1390/6/30

2- مدیراموردانشجویی از تاریخ 91/2/1 لغایت 94/7/1

شماره تماس:38358441