1.       نظارت برحسن اجرای وظایف وکلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی

2.       صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رئیس واحد

3.       سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

4.    ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشیها، قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعییین شده

5.       تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

6.       صدور دستور بخشنامه ها آئین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون

7.       کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی

8.       شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

9.       برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا

10.   اتخاذ تصمیمات لازم جهت برگزاری مناقصات و مزایده های دانشگاه وواحدهای تابعه

11.   انجام سایر امور متفرقه

12.   ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه مدیریت امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید

13.   نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز دانشگاه و واحدهای تابعه اعم از بیمارستانی وغیر بیمارستانی

14.   بررسی ،تجزیه وتحلیل و اظهار نظردرخصوص آمارواطلاعات ارائه شده از سوی ادارت ذیربط