مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

واحد دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه براساس جایگاه مدیران سازمان در درون یا برون روزانه مراجعات مختلفی اعم از تلفنی، مکاتبه‌ای  و یا حضوری دارد. مهمترین بخش مسئولیت یک مسئول دفتر انجام دادن کار دقیق و به موقع در این بخش است. اولویت بندی امور نقش بسزایی در اثربخشی به موقع و کارآمدی روش کاری مسئول دفتر است. مسئول دفتر با استفاده از معلومات و تجربیات اداری خود عهده دار بخشی از وظایف و مسئولیت های حوزه مدیریت است که تمامی اطلاعات مورد نیاز از طریق ایشان به مدیر منتقل می‌شود. پیگیری مسئول دفتر در مقابل مراجعات یاد شده اطمینان را برای مراجعه کننده و طراوت را برای حوزه کاری و در نهایت مجموعه مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی به ارمغان می‌آورد.

آشنایی با مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه:

 

Reza Malekian

نام و نام خانوادگی:

رضاملکیان

 

سمت سازمانی:

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

 

شماره تماس مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی:

083-38358441

شرح وظایف

1-دریافت نامه ها، اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت.

2-تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها.

3-نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص.

4-تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

5-ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص.

6-تنظیم اوقات جلسات و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسات.

7-پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها.

8-دریافت و ارسال فکس ها و ارجاع دادن آن به واحدها و اشخاص.

9-اسکان کلیه پرسنل مأمور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کلان شهر کرمانشاه در دفتر نمایندگی تهران.

10-کار با اتوماسیون اداری و ایجاد نامه های داخلی و صادره.

11-در نبود مدیر پشتیبانی و امور رفاهی، ارجاع نامه های اداری این مدیریت توسط ایشان.