آشنایی با اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه

اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه متشکل از دو واحد دبیرخانه و بایگانی می باشد در حال حاضر رئیس اداره دبیرخانه مرکزی آقای علی معصومی می باشد

 

رئیس اداره دبیرخانه مرکزی و بایگانی:

سعید حیدری

 

شرح وظایف رئیس اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه:

1-دریافت کلیه مکاتبات فیزیکی دانشگاه از طریق پست و نامه رسانی واحدها و تفکیک و ارسال آنها به واحدهای ذیربط.

2-دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه ستاد دانشگاه و کلیه معاونت ها از طریق شبکه دولت و ارتباط با کلیه سازمانها و ادارات دولتی در سطح استان.

3-دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه ریاست محترم دانشگاه، معاونت توسعه مدیریت و منابع و واحدهای زیر مجموعه حوزه ستاد دانشگاه.

4-دریافت و ارسال کلیه مکاتبات از طریق شبکه وزارت و ارتباط با کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و اورژانس کشور.

5-تایپ کلیه مکاتبات حوزه ریاست و معاونت توسعه مدیریت و منابع.

6-تشکیل پرونده جهت کلیه کارکنان و پرسنل و بایگانی مکاتبات مربوطه.

7-ثبت و بایگانی کلیه مکاتبات اداری و پرسنلی.

8-ارائه پرونده به واحدهای ذیربط برابر مقررات.

9-انجام کلیه مکاتبات مرتبط با حوزه اداره دبیرخانه و بایگانی.

 

اطلاعات تماس با اداره دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

آدرس:

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه (ستاد مرکزی ساختمان شماره 1)- طبقه همکف- شاخه وسط- دبیرخانه مرکزی ستاد دانشگاه

شماره تماس:

083-38368067

شماره فکس:

083-38352141