شرح وظایف

 1. مطالعه مستمر بر مجموعه قوانین و مقررات ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملها به منظور آشنایی جهت اجرای آنها.
 2. تهیه کلیه احکام شاغلین رسمی اعم از انتصاب ، انتقال ، مأموریت ، تغییر حقوق و مزایا و000
 3. تهیه کلیه قراردادهای کارکنان پیمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 4. تهیه کلیه قراردادهای کارکنان قراردادی موضوع تبصره 3 وتبصره4ماده 2 آئین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاه
 5. تهیه ابلاغ مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 6. تهیه قرارداد کارکنان مشمولین قانون کار
 7. تهیه آمار کارکنان مشمول ارتقاء گروه و بازنشستگان در هرسال
 8. بررسی و محاسبه حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته در طول سال اعم از اجباری ، زودتر از موعد ووروداطلاعات آنان درسایت مربوطه
 9. ثبت و ضبط کلیه اطلاعات و مشخصات فردی و استخدامی کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی در سیستم پرسنلی (فرم 502)
 10. تهیه آمارهای مختلف پرسنلی
 11. انجام مکاتبات مربوط به جمع آوری سوابق خدمتی کارکنان ستادی بمنظور مطرح نمودن در کمیته اجرایی امور اداری و استخدامی دانشگاه
 12. ثبت مأموریتها و مرخصی های استحقاقی اعم از ساعتی ، روزانه و همچنین مرخصیهای ، استعلاجی در سیستم رایانه بمنظور بررسی وضعیت مرخصی کارکنان
 13. انجام مکاتبات مربوط به انتصاب و تغییر عناوین شامل: اخذ نظریه های مبدأ ، مقصد ، معاونت و یا مدیریت مربوطه و تهیه صورتجلسه و ارسال به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی جهت طرح در کمیته اجرایی امور اداری و استخدامی دانشگاه
 14. انجام مکاتبات مربوط به گواهی اشتغال بکار و000
 15. انجام مکاتبات مربوط به تائید مرخصیهای استعلاجی به معاونت درمان (کمیسیون پزشکی)