آشنایی با امور قراردادها و مناقصات

هر سازمانی با توجه به نیازمندی ‌های خود روش ‌هایی را برای مدیریت برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد تعریف می‌کند. نداشتن مدیریت ناصحیح باعث کاهش سرعت و عدم شفافیت لازم می‌شود و همچنین دسترسی به سوابق اطلاعات، بسیار غیرمطمئن و وقت‌ گیر خواهد بود. مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه توانسته است با گماردن مسئول و کارشناسان متعهد و خبره، باعث تسریع فرآیندها و افزایش دقت، شفافیت و دسترسی به اطلاعات خواهد شد. از آن جا که مدیریت امور قراردادها و مناقصات در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی نیاز به تحلیل دقیق فرآیند های آن حوزه دارد، کارکنان امور مناقصات و قراردادها توانسته اند فرآیندها و اطلاعات قراردادها و مناقصات دانشگاه را  تا سطح مطلوبی انجام دهند.

آشنایی با مسئول و کارکنان

آشنایی با مسئول واحد:

 نام و نام خانوادگی:

زهرا نادری

 

سمت:

مسئول امور قراردادها 

 

آشنایی با کارکنان:

 نام و نام خانوادگی:

نرگس صدری

 

سمت:

کارشناس امور قراردادها 

 نام و نام خانوادگی:

مریم بهرامی

 

سمت:

کارشناس امور قراردادها 

 

Meisam Faryadi

نام و نام خانوادگی:

میثم فریادی

  

سمت:

کارشناس امور قراردادها 


شرح وظایف

1-مطالعه و بررسی کلیه قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه و نیز آگاهی از آخرین اصلاحات اعمال شده در قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و مناقصات و مزایده ها.
2-بررسی و کارشناسی شرایط اختصاصی و عمومی مناقصات و مزایده های ستاد دانشگاه و مراکز تابعه  جهت واگذاری امور به پیمانکاران.
3-کارشناسی و تنظیم کلیه قراردادهای 
ستاد دانشگاه.
4-بررسی و تطبیق میزان، نوع ضماتنامه حسن و تعهد اجرای قراردادها با قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی ستاد دانشگاه.
5-تنظیم آگهی مناقصات جهت درج در روزنامه و پیگیری چاپ آن و همچنین تهیه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موارد لازم.
6-طبقه بندی و ثبت الکترونیکی و بایگانی یک نسخه از تمام قراردادهای منعقده
ستاد دانشگاه.
7-دسته بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت برگزاری کمیسیون مناقصه/ مزایده
8-تهیه صورتجلسه ها بعد از برگزاری جلسات مناقصه/ مزایده.
9-شرکت در کمیسیون های مربوط به مناقصه و مزایده در چارچوب قوانین و مقررات 
ستاد دانشگاه.

10-تهیه متن قراردادهای مورد نیاز ستاد دانشگاه.
11-بررسی و اظهار نظر و اعمال نظر حقوقی در قراردادهای فی مابین 
ستاد دانشگاه و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی.
12-بررسی و تأیید مفاد قراردادها
 با رعایت شرایط حقوقی قرارداد و قوانین و مقررات مربوط.
13-پاسخگویی به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزابده حسب مورد مستنداً به مدارک کافی.
14-کنترل اعتبارات قراردادها از نظر تأمین اعتبار قبل از برگزاری مناقصه

اطلاعات تماس با امور قراردادها و مناقصات دانشگاه

آدرس:

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه (ستاد مرکزی ساختمان شماره 1)- طبقه اول- شاخه وسط- امور قراردادها و مناقصات ستاد دانشگاه

شماره تماس:

083-38375161

شماره فکس:

083-38377148