امور نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

Mr Shahbazi

نام و نام خانوادگی مسئول:

صادق شهبازی 

 

 

شرح وظایف

اطلاعات تماس

شماره تماس امور نیروهای شرکتی دانشگاه:

تلفن مستقیم

083-38384936

داخلی

301

 آدرس:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی (ستاد دانشگاه)- ساختمان مهدکودک سابق