شرح وظایف اداره خدمات

1-     انجام کلیه امور مربوط به پرسنل خدماتی

2-    نظارت برکلیه فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی ( دبیرخانه – نقلیه – بایگانی )

3-   نظارت بر ارائه کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل عمومی پرسنل و کالاهای دانشگاه

4-   انجام کلیه امورات اداری مربوط به حوزه خدمات عمومی ( ازقبیل اعلام نظردرخصوص اخذ پست سازمانی – جابجایی نیرو و 00000 )

5-    ارائه کلیه آمار واطلاعات مربوط به وسائط نقلیه فعال و غیرفعال و اسقاطی

6-    نظارت بر نحوه عملکرد مسئولین خدمات کلیه واحدهای ذیربط

7-     تهیه گزارشات درخواستی از طرف مسئولین

8-   ارائه پیشنهاات اصلاحی درخصوص آئین نامه ها وبخشنامه های ذیربط با قانون کار

9-    برنامه ریزی وساماندهی نیروهای خدماتی

10-  نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دانشگاه

11-  تایپ و ثبت کلیه نامه های وارده وصادره حوزه ستاد دانشگاه

    12- بایگانی و نگهداری کلیه سوابق مکاتبات ستاد دانشگاه