نام ونام خانوادگی:علی معصومی

سمت:مسول امورخدمات

سنوات:17سال

شماره تماس:8377167