نام ونام خانوادگی:نمحسن شمسی

سمت سازمانی:رئیس اداره تدارکات 

سنوات خدمت:12سال

شماره تماس:8363148