کارپردازان ستاد دانشگاه:

1- حسن آذر

2-فرید بهزادی