دستورالعمل اجرائی خدمات الکترونیکی و حذف فیزیک دفترچه بیمه‌گر پایه

الف) درصورتی‌که نسخه الکترونیکی صادر شده

1.      اخذ کد رهگیری پیامک شده و درج در اوراق هزینه.

2.      اخذ مستندات متعارف مانند گزارش و ریپورت خدمت.

3.      اخذ کپی کارت ملی بیمه شده.

ب) درصورتی‌که نسخه الکترونیکی صادر نشده و در نسخه آزاد تجویز شده

1.      اخذ اصل برگه نسخه (سرنسخه پزشک مراجع درمانی) به همراه گواهی ویزیت.

2.      اصل رسید پرداخت از مرجع درمانی و همچنین جهت هزینه دارو، پرینت داروئی اخذ گردد.

3.      در خصوص نسخ پاراکلینیکی و دارو (پرینت دارویی) فاکتور از سامانه مرجع درمانی ممهور به مهر مرجع صادر شود.

4.      اخذ مستندات متعارف مانند گزارش و ریپورت خدمت.

5.      اخذ کپی کارت ملی بیمه شده.

ج) درصورتی‌که نسخه الکترونیکی صادر نشده و از باقیمانده دفترچه استفاده شده

1.      اخذ برگه دوم دفترچه بیمه‌گر پایه.

2.      اخذ کپی صفحه مشخصات دفترچه بیمه‌گر پایه.

3.      در خصوص نسخ پاراکلینیکی و دارو (پرینت داروئی) فاکتور از سامانه مرجع درمانی ممهور به مهر مرجع صادر شود.

4.      اخذ مستندات متعارف مانند گزارش و ریپورت خدمت.

سامانه استعلام خسارت بیمه میهن