کمک هزینه ازدواج

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه ازدواج

1- اصل عقدنامه+کپی صفحه 2 تا 5 عقدنامه

2- اصل و تصویر صفحات شناسنامه (صفحه اول و دوم)+ تصویر کارت ملی) زوج-زوجه و کارمند دانشگاه)

3- تصویر آخرین حکم کارگزینی برای شاغلین و بازنشستگی برای بازنشستگان و ورثه بگیران (یا فیش حقوقی)

4- رسید ابطال دفترچه فرزند دختر

5- ارایه استشهاد محلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد برای پرسنل شاغل و بازنشسته زن که همسر آنها دارای شغل آزاد و یا فاقد شغل  باشند مبنی بر ذکر موارد اخیر حسب مورد 

6- ارایه گواهی مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج توسط همسر برای پرسنل شاغل و بازنشسته زن که دارای همسر شاغل در سایر دستگاهها میباشند حسب مورد

7- نامه از تامین اجتماعی شعبه مربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج برای پرسنل پیمانی حسب مورد

8-سایر مدارک حسب درخواست اداره رفاه

 

کمک هزینه فوت

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه فوت

1- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی ممهور به   مهر فوت شد. + اصل و کپی کارت ملی باطل شده

2- اصل و تصویر گواهی فوت متوفی

3- تصویر آخرین حکم کارگزینی برای شاغلین و بازنشستگی برای بازنشستگان و ورثه بگیران (یا فیش حقوقی)

4- رسید ابطال دفترچه بیمه از سازمان بیمه خدمات درمانی

5- نامه از تامین اجتماعی شعبه مربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه فوت برای پرسنل پیمانی حسب مورد

6- سایر مدارک حسب درخواست اداره رفاه

7- گواهی انحصار وراثت همکار بازنشسته