تلفکس : 38390458-083

تلفن:38358258-083 داخلی254

آدرس: کرمانشاه-بلوارشهیدبهشتی-ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی- طبقه دوم