همکاران گرامی می توانند درصورت تمایل نسبت به تکمیل فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر در 2نسخه اقدام وپس از تایید توسط کارگزینی وحسابداری محل خدمت وثبت دبیرخانه یک نسخه را جهت ضبط در پرونده به بایگانی محل خدمت ویک نسخه را نزد خود نگهداری نمایند.

 دریافت فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر 

11 11