همکاران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری جهت صدور اولیه ویا تمدید دفترچه خدمات درمانی نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.

صدوراولیه وتمدید صدوراولیه وتمدید
همکاران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که دفترچه بیمه خدمات درمانی خود یا افراد تحت تکفل را مفقود نموده اندجهت دریافت دفترچه المثنی نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.

المثنی المثنی
همکاران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری جهت افزایش تعداد عائله نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند.

 
افزایش عائله افزایش عائله