بیمه تکمیلی درمان:جهت پرسنل رسمی پیمانی وقراردادی

همکاران گرامی در صورت تمایل می توانند با مطالعه شرایط بیمه که در اردیبهشت هر سال به مراکز اعلام می شود نسبت به تکمیل فرم عضویت اقدام نمایند.ضمنا تکمیل فرم عضویت با توجه به تغییر شرایط ونرخ بیمه در ابتدای هر سال الزامی است.

مدارک لازم جهت دریافت هزینه های بیمارستانی :

الف - مدارک لازم جهت هزینه های بستری بیمارستان:

1-   تکمیل فرم درخواست هزینه های پزشکی

2-   اصل صورتحساب

3-   کپی برابر با اصل پرونده بالینی

4-   کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده ( صرفاً برای موارد سزارین وزایمان طبیعی)

ب- مدارک لازم جهت هزینه های پاراکلینیکی:

1- تکمیل فرم درخواست هزینه های پزشکی

2- اصل فاکتور درمان

3- اصل جواب

4- کپی دستور پزشک

توجه: مدارک ارسالی عودت نمی گردند.

ج- مدارک لازم جهت اخذ معرفینامه بستری شدن در بیمارستان:

1- آخرین فیش حقوقی

2- دستور پزشک جهت بستری

3- دفترچه درمان وشناسنامه بیمه شده

توجه: جهت اخذ معرفینامه بایستی افراد شخصا با در دست داشتن مدارک مندرج در بند ج به شرکت بیمه مراجعه نمایند وبرای دریافت سایر هزینه ها با ارائه مدارک ذکر شده به رابط رفاهی مرکز مربوطه مراجعه نمایند.